Yleiset toimitusehdot


Agens Oy yleiset palvelun ja tuotteiden käyttö- ja toimitusehdot Agens tuotteiden yleiset toimitusehdot 2023 Agens Oy (2723912-6), arvonlisäverotunnus FI27239126, Agens on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

I. KESKEISET EHDOT 1.1. Toimeksianto Toimeksisaaja (jäljempänä Agens) sitoutuu Toimeksiantajan pyynnöstä suorittamaan toimeksiannon toimeksiantosopimuksen (jäljempänä "Sopimus") ehtojen mukaisesti.

1.2. Etäostot, toimeksiantovahvistus ja lisätoimeksiannot Uusia toimeksiantoja voi avata milloin tahansa Agens Oy:n sähköpostien kautta. Toimeksiannon vaatimia toimenpiteitä ei aloiteta, ennen kuin Agens oy:n tarjoaman tuotteen edellyttämä maksu on suoritettu. Kun Sopimuksesta on sovittu yhden tai useamman etäviestimen (puhelimen, postin, television, tietoverkon tai muun välineen, jota voidaan käyttää Sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä) välityksellä ja Toimeksiantaja on kuluttaja, kyseessä on kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukainen etämyynti. Agens Oy:n tuotteilla ei ole peruutusoikeutta. Agens Oy voi aloittaa toimeksiannon vaatimat toimenpiteet heti kun tuotteen edellyttämä maksu on suoritettu.

1.3 Sopimusehtojen muutos Jos Sopimuksen ehdot tai hinnasto muuttuvat toimeksiannon kestoaikana, Agens ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti Toimeksiantajalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Toimeksiantaja ei hyväksy muutosta, hänen tulee kahden viikon kuluessa ilmoituksen päiväyksestä ilmoittaa siitä kirjallisesti Agensille. Tällöin Agensilla on oikeus irtisanoa Sopimus tai päättää, että Sopimukseen sovelletaan aikaisemmin sovittuja ehtoja.

1.4 Perustiedot Toimeksiantajan tulee huolehtia siitä, että Agensilla on Toimeksiantajasta aina ajan tasalla olevat perustiedot (jäljempänä perustiedot), kuten henkilö- ja yhteystiedot sekä laskutuksen edellyttämät tiedot ja muut tarvittavat tiedot. Toimeksiantaja nimeää yhteyshenkilön, jonka puoleen Agens voi tarvittaessa kääntyä saadakseen toimeksiantoon liittyviä tietoja tai päätöksiä ja huolehtii siitä, että yhteyshenkilöllä on tarvittavat tiedot ja valtuudet. Osapuolet ilmoittavat toisilleen yhteyshenkilön vaihtumisesta.

1.5 Toimeksiannoista vastaavat ja alihankintaverkosto Agensin toimeksiantoja hoitavat henkilöt on merkitty niihin luetteloihin ja rekistereihin mitä kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Agensin henkilökuntaan tai alihankintaverkostoon kuuluvat saavat käsitellä toimeksiantoon liittyvää aineistoa ja Agens saa käyttää heitä toimeksiannon hoitamisessa, jos ei ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu. Agens on oikeutettu vaihtamaan toimeksiannon vastuuhenkilön toiseen palveluksessaan tai alihankintaverkostossaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä Toimeksiantajalle.

1.6 Agensin vastuu ja vastuunrajoitukset Toimeksianto on hoidettava Toimeksiantajan laillinen etu turvaten. Jos Agens selvästi laiminlyö toimeksiannon hoitamisessa jotakin niin, että laiminlyönnistä aiheutuu Toimeksiantajalle välitöntä vahinkoa, on vahinko korvattava saattamalla Toimeksiantaja asemaan, johon hän olisi päässyt, jos toimeksianto olisi hoidettu siinä mitään laiminlyömättä. Korvausvastuu ei koske välillistä eikä epäsuoraa vahinkoa. Agensin ja sen palveluksessa olevien henkilöiden korvausvastuun yhteismäärä mahdollisesta toimeksiannon hoitamisen yhteydessä aiheutetusta vahingosta on aina enintään:

Esine- ja henkilövahingot, jotka ovat aiheutuneet Lakiasiaintoimistona toimimisesta suorina toiminnan takia osoitetuista ja toiminnan aiheuttamista vahingoista enintään  50.000,00 euroa.
-Varallisuusvahingot, jotka aiheutuneet Lakiasiaintoimistona toimimisesta ja suorina  tästä toiminnasta aiheutuneina ja osoitetuista aiheutuneista vahingoista enintään 50 000,00 euroa

 Vastuurajoitukset koskevat yhtälailla Agens- yhtiötä sekä Agensin puolesta toimeksiannosta vastaavaa, sitä hoitavaa lakimiestä tai muuta henkilöä. Vastuunrajoitus ei koske kuluttaja-asemassa olevan henkilön antamia toimeksiantoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Agens Oy:n vastuu ei ulotu sellaiseen etäostoon Agens Oy:n digityökalusta, jossa Agens Oy ei tarkasta Asiakkaan muodostamaa asiakirjaluonnosta. Palvelut, joihin Agens Oy:n vastuu ei ulotu, on sellaisiksi esittelytekstissään tai muussa Asiakkaan informaatioksi tarkoitetussa, Palvelun osana olevassa tekstisisällössä kerrottu. Asiakirjojen tarkastus ja siten Agens Oy:n vastuu asiakirjasta on erikseen hankittava palvelu.

1.7 Vastuu eri kielisistä sopimuskappaleista Agens vastaa sopimuskappaleista kielellä, joka on merkitty kulloinkin voimassaolevaksi tarkoitetun version kieleksi asiakirjaan ja sopimuksen voimassaolevaksi kappaleeksi allekirjoituksin vahvistettu. Sopimuskappaleiden eri kielisistä, samassa tai eri yhteydessä toimitettavista versioista Agens ei vastaa. Asiakirjoihin on merkitty kulloinkin voimassaolevaksi tarkoitetun version kieli.

1.8 Toiminnan vastuuvakuutus Agensilla on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on 1 000 000,00 euroa. Agensin vastuu rajoittuu vakuutuksen ehdoista huolimatta kohdan 1.6. mukaisen vastuurajoitusehdon mukaisesti. Agensin alihankintaverkostoon kuuluvat tahot eivät ole Agensin vastuuvakuutuksen piirissä, vaan heillä on toimintaansa varten omat lakisääteiset vakuutuksensa.

1.9 Toimeksiannon päättyminen Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa, Sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Sopimuksen ehdot ovat Sopimuksen päätyttyäkin voimassa siltä osin, kuin asian luonteeseen kuuluu. Tämä koskee esimerkiksi ehtoa 7. erimielisyydet. Toimeksiantajalla on halutessaan oikeus päättää toimeksianto. Hänen ei tarvitse esittää mitään erityisiä perusteita tälle päätökselleen. Agens voi päättää toimeksiannon, jos Agensin ja Toimeksiantajan välillä ei ole toimeksiannon edellyttämää luottamussuhdetta, toimeksiantosuhteen päättämiseen on lakiin perustuva syy tai muu erityinen syy.

II. YHTEYDENPITO JA REFERENSSIOIKEUS 2.1 Kirjeet Sopimuksen mukainen kirje voi olla myös sähköposti tai sähköpostin liitetiedosto tai muu vastaavaa menetelmää käyttäen lähetetty viesti. Agens voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja sopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Suojattua ohjelmaa käytetään ainoastaan, jos siitä on erikseen sovittu. Asiakirjojen tiedoksianto voidaan tehdä sähköpostilla Toimeksiantajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

2.2 Referenssioikeus Agens saa Toimeksiantajaa yksilöimättä kuvata toimeksiannon piirteitä esittäessään toimeksiantoja, joita on hoitanut. Toimeksiantajan luvalla Agens saa esitellä toimeksiantoa siten, että Toimeksiantajan nimi ilmenee siitä.

III. PALKKIOT TOIMEKSIANNOSTA 3.1 Palkkio Toimeksiantaja sitoutuu suorittamaan Agensille palkkion toimeksiannon hoitamisesta. Mikäli Toimeksiantajia on useita, kukin vastaa Agensin palkkio- ja kulusaatavasta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen yhteisvastuullisesti ja kuten omasta velastaan. Hoidetun asian tulos ei vaikuta maksettavan palkkion määrään ellei tästä ole erikseen sovittu.

3.4 Kustannusarvioiden ohjeellisuus Kustannusarvio ei sido Agensia. Agens on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan Toimeksiantajalle, jos kustannukset tulevat olennaisesti ylittämään arvioidun määrään. Olennaisen ylityksen täytyy olla yli 1/4 kustannusarviosta, kuitenkin nettomäärältään vähintään 1.000,00 euroa. Kustannusarviota ei katsota annetuksi, jos sitä ei ole annettu kirjallisesti. Mikäli kustannusarvioista ei muuta ilmene, se sisältää vain palkkion osuuden ilman kuluja ja arvonlisäveroa.

IV. LASKUTUS 4.1 Laskuttamista koskevat ehdot Laskutus ei ole sidottu toimeksiannon vaiheeseen, vaan Agensin palkkio maksetaan pääsääntöisesti etukäteen. Toimeksiantojen edellyttämien maksujen suorittaminen tapahtuu Agensin internetsivujen kautta. Toimeksiannon laskutus tapahtuu Agensin sopivaksi katsomalla laskutusvälillä. Laskuille annetaan laskun päiväyksestä maksuaikaa seitsemän (7) – neljätoista (14) päivää. Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on tehtävä kirjallisesti kahdeksan päivän sisällä laskun päiväyksestä. Mikäli Toimeksiantaja ei tee huomautuksia laskuista edellä mainitussa ajassa, katsotaan lasku hyväksytyksi.

4.2 Asiakasvarojen säilytys ja kuittaaminen Agens pitää Toimeksiantajalta erityistä tarkoitusta varten saamansa tai velalliselta Toimeksiantajan lukuun perityt Toimeksiantajan varat erityisellä asiakasvaraintilillä. Ennakkopalkkioita tai kuluennakoita ei pidetä tällaisina varoina, vaan Agensilla on oikeus käsitellä ennakoita kuten muun laskutuksen kautta tulleita varoja. Perityt tai muutoin Toimeksiantajan lukuun kolmannelta osapuolelta vastaanotetut varat tilitetään Toimeksiantajalle mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain, ellei toisin ole sovittu. Agensilla on oikeus kuitata asiakasvaroista avoimen laskunsa määrä korkoineen ja kuluineen.

4.3 Materiaali Agens ei ole velvollinen palauttamaan toimeksiannon aikana haltuunsa saamaa materiaalia tai varoja ennen kuin se on saanut suorituksen loppulaskulleen. Toimeksiantajan päättäessä toimeksiannon, Agensin tulee saada kohtuullinen aika palautettavan materiaalin järjestämistä ja loppulaskun laatimista varten. Agensilla on Toimeksiantajaa huomautettuaan oikeus veloittaa Toimeksiantajaa toimeksiannon päättymisen jälkeen tiloissaan säilytettävän materiaalin aiheuttamista säilytys- ja siirtokustannuksista. Agensilla on oikeus säilyttää arkistossaan valokopiot tai sähköiset kopiot aineistosta myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Agens saa hävittää arkistossaan olevan materiaalin kolmen (3) vuoden kuluttua toimeksiannon päättymisestä, jos muusta ei ole sovittu. Agens Oy ei ole velvollinen säilyttämään asiakastoimeksiannon materiaaleja mukaan lukien lopulliset asiakirjat toimeksiannon suorittamisen jälkeen ja asiakkaan vastaanotettua asiakirjat.

4.4. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄSITTELY

Tietojanne siirretään mahdollisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Kaikkien maiden osalta, joihin tietoja siirretään, on tehty komission päätös, jossa on todettu tietosuojan taso kyseisessä maassa riittäväksi.

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat, että Sinulla on oikeus lisätä asiakirjaasi ne henkilötiedot (kuten esim. nimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite), joita olet siihen lisännyt, sekä suostumus näiden henkilötietojen omistajalta niiden lisääminen tähän asiakirjaan ja asiakirjan toimitukseen sinulle ylläkuvatuilla tavoilla. Tilanteessa, jossa et halua tietojasi tai sopimuskumppanisi ei anna sinulle lupaa, tai asiakirjassa muiden mainittujen henkilötietojen omistaja ei ole suostunut tietojen käsittelyyn ylläkuvatusti Privacy Shield-vaatimusten mukaisesti, tai jos olet epävarma tästä asiasta, ota yhteyttä meihin, tuomas.huokuna@agens.fi. Muut yhteystiedot löydät www.agens.fi/about/privacy.

V. OIKEUSTURVAVAKUUTUS 5.1 Ennakkopalkkiot ja laskut Agens on myös oikeusturva-asiassa oikeutettu edellä mainittuihin ennakkopalkkioihin. Nämä ennakkopalkkiot voivat ylittää myös Toimeksiantajan omavastuun määrän. Agensilla on myös oikeus laskuttaa Toimeksiantajaa asian vaiheista ja oikeusturvavakuutuksen ehdoista riippumatta. Agens tilittää mahdollisesti liikaa maksetut erät toimeksiannon päättyessä.

5.2. Vastuunjako vakuutusyhtiön ja Toimeksiantajan välillä Oikeusturva-asiassa tai vastaavassa Agens ei ole velvollinen osoittamaan laskuaan ensisijaisesti vakuutusyhtiölle tai vastaavalle, vaan voi osoittaa sen suoraan Toimeksiantajan maksettavaksi. Agensin palkkion ja kulujen määrä ei ole sidottu oikeusturvavakuutuksen tai vastaavan vakuutuskorvauksen enimmäismäärään, vaan Agens saa periä Toimeksiantajalta vakuutuksen enimmäismäärän ylittävän palkkion ja kulujen määrän. Enimmäiskorvausmäärän ylityksestä ei tarvitse ilmoittaa erikseen Toimeksiantajalle. Toimeksiantaja vastaa Agensille niistä vakuutuksen piiriin kuuluvista toimenpidepalkkioista ja kuluista, joita vakuutusyhtiö ei ole katsonut olevansa velvollinen suorittamaan, tai palkkion ja kulujen määrästä, joka ylittää vakuutusyhtiön hyväksymän palkkion ja kulukorvauksen tason määrän.

VI. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 6.1 Oikeuspaikka ja lain valinta Tässä Sopimuksessa tarkoitetusta toimeksiannosta tai siihen liittyvistä asioista syntyvien riitaisuuksien oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus. Sopimukseen ja siitä syntyviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

6.2 Toimeksiannon sisällön julkaisuoikeus Toimeksiantaja oikeuttaa Agensin ilmaisemaan toimeksiannon sisältöä ja tehtyjä toimenpiteitä, sekä niihin liittyviä seikkoja siltä osin kuin se riitaisuuksien selvittämiseksi on tarpeen. Tämä käsittää myös Agensin haltuunsa saaman materiaalin käyttämisen todisteena.

6.3 Kuluttajariitalautakunta Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa Toimeksiantoa koskeva riitaisuus kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

VI. HINNASTO 7.1 Veloitusperusteet Palkkioiden hinnoittelu perustuu tuotteille annettuihin kiinteisiin hintoihin sekä aikaveloitukseen. Kaikki toimiston henkilökunnan toimeksiantoihin kohdistettavissa oleva työ on veloitettavaa työtä. Aikaveloituksen perusteena on toimeksiannon hoitoon käytetty aika. Normaali aikaveloitus on 150,00 euroa tunnilta/alv 0%. 
 
 Kuluttajilla kyseinen tuntiveloitus sisältää arvonlisäveron, mutta yhteisömuotoisille toimijoille summaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Muu erikseen sovittava tuntiveloitus riippuu asiaa hoitavan asiamiehen kokemuksesta sekä siitä onko hän asianajaja tai osakas ja asian vaikeusasteesta ja vaativuudesta sekä muista toimeksiantoon liittyvistä seikoista. Avustavan henkilökunnan sekä tulkkien ja vastaavien henkilöiden osalta sovelletaan tuntiveloitusta, joka on enintään sama kuin asian hoidosta vastaavan lakimiehen tai muun vastuuhenkilön käyttämä veloitusperuste.

7.2 Kulut ja verot Palkkioiden lisäksi Toimeksiantajilta veloitetaan toimeksiantojen hoidosta aiheutuneet suoranaiset kulut (lisättynä niihin kohdistuvalla arvonlisäverolla). Mikäli arvonlisäprosentti muuttuu, muuttuu palkkio- ja kuluveloitus vastaavilta osin. Arvonlisäveroprosentti on 1.1.2016 alkaen 24 %. Mikäli valtio tai kunta asettaa Agensin toiminnalle uuden veron tai muun tämän luonteisen maksun, korotuksen määrä lisätään laskujen loppusummaan.

Käyttöehdot päivitetty 30.12.2022